új MIGBK logo
A Madách Imre Gimnázium, a Barcsay
Baráti Körének portálja

alapítva 1902
fomenü vissza az elozo lapra
Gellért Hugó

Akit a Barcsayban Kempf tanár úr tanított (világ)irodalomra

Gellért Hugó
főgimnáziumi tanár, műfordító
1889 ? - 1937.III.29.

kép az 1907-es barcsays osztálytablóról

"Nagyapám, Gellért Hugó 1907-ben érettségizett a Barcsay utcai Állami Főgimnázium VIII.a osztályában, majd mennyiségtan-fizika tanári szakos oklevelet szerzett. Tudomásom szerint az 1914 nyarán történt bevonulása előtt is a Barcsayban tanított, majd 1922-ben, miután orosz hadifogságból hazaérkezett, ismét visszatért ide tanárként egy időre. Hagyományőrző munkájukhoz, történelmi gyűjteményük gyarapítására felajánlom Önöknek az 1907-ben érettségizett VIII.a osztály tablóképét, valamint nagyapám néhány megmaradt iskolai füzetét.

Gellért Katalin"

Az 1899-1900-as tanév osztálytablóján diákjai között szerepel Kemenes Kempf József tanár úr. A második sor jobb szélén Gellért Hugó kisdiák. Az érettségi tablón kívül csak ezt az osztályképet tette el magának, évszám híján így valószínűsíthető, hogy ez az első gimnazista tablója.

német szótár
Ime egy német szótárfüzet másodikos gimnazista korából. Ez tehát - az 1907-es érettségit alapul véve - az 1900-1901-es esztendőből való, a második századot sem ma kezdte koptatni.
Igazi Wedgwood füzet. Nem is akárhonnan való: Leitner M. L. és Fia papírkereskedéséből, aki Budapesten az V., váczi-körút 18. sz. alatt működött. Ne tessék méltatlankodni a váczi-körúton, ez így szerepel a füzet cégjelzetén. Sőt, azt is el kell árulni, hogy Törv. védve. Őszintén szólva, még nem jöttem rá, hogy vajon mi a patent lényege? A vonalazás vagy a karcsú formátum?

Akármi is, a patent körüli felhajtás Gellért Hugó másodikos barcsays diákot nem zavarta. Meg vagyok győződve arról, hogy e szótár rendezettsége hűen tükrözi írója nyelvek iránti feltétlen tiszteletét, rokonszenvét, és kifejezi értő alkalmazását. Ezt persze utólag, élettörténetének ismeretében könnyű leírni.

Az értő publikum vessen hát egy pillantást e német szótárocska míves, kalligrafikus betűire, gondolja el, ő hogyan írna mártogatós tollal, azt ne mondjam, metszett pennával, a régi német kézírás szerint. Majd vesse össze mindezt a saját szótárfüzeteinek képével, ha megőrizte azt magában. És hogy ne legyen mindez csak puszta szó, jelenítsünk meg egy oldalacskát ebből szótárból:

német szótár

 

1907-ben az osztály az érettségihez érkezett:

Gellért Hugó 1912-ben, vagy 913-ban, friss diplomával kezdett tanítani a Barcsayban. Meglepő módon - mennyiségtant. Mi lett a nyelvekkel?
Egy-két év tanítás után, 1914-ben a Barcsayt, mai szóhasználattal élve, multifunkcionális épületté alakította az I. világháború: 1914 őszén a többcélú hasznosítás jegyében a Barcsayt is elérte a mozgósítás. Tanítás helyett berendezték benne a háborúba vonuló katonák átmeneti laktanyáját.

Ekkorra Gellért Hugót már behívták. Huszonhat éves. Vajon volt-e a Barcsayban 1914 őszén, mint a hadba induló katonák átmeneti laktanyájának ideiglenes körletlakója?

1922-ig orosz fogságban volt. Hazatérésekor harmincnégy éves.

Gellért Oszkár
Gellért Oszkár

A Barcsayból immár Madách lett, és az országban még néhány dolog megváltozott. Gellért Hugó újból tanít, de már nem sokáig: egészségét a fogság évei kikezdték. Ekkor testvére, Gellért Oszkár révén kapcsolatba kerül a Nyugattal. A Kempf József által nevelt kisdiák matematikatanárból irodalmár lesz: 1926-ra lefordítja Gorkij: Az Artamonovok c.művét, melyet a Nyugat Kiadó megjelentet. Ezt követi majd az Egy kuruzsló élete (Lidia Szejfullina regénye), a Mai orosz dekameron, Tizenkét szék (Ilf-Petrov), Tolsztoj önvallomása, napló-lapjai és levelei.
A Nyugat nemcsak műfordításainak ad teret. Aláírása szerepel a Nyugat kiadó és irodalmi részvénytársaság és Fejes Sándor részvénytársasági igazgató által, könyvek kiadása és terjesztése céljából létrehozott Nyugat Könyvkiadó Kft. alapító okiratában is (1936), amelyben a szerződő felek ügyvezetőül Fejes Sándort és Gellért Oszkárt jelölik meg.

Maradék erejével a Kiadó könyvvitelét segíti. Az utolsó lendület 1937-ig tart. Ekkor Gellért Hugó tanárunk mind a tollat, mind a tintaceruzát örökre leteszi.

Végtisztességén ravatalát a Jókai-lepel borítja.

 

A Nyugat hasábjain Illyés Gyula búcsúztatta. (Nyugat, 1937. 5. szám.)

Illyés Gyula: Gellért Hugó

A Nyugat olvasói közül csak azok ismerték őt, akik a szerkesztőségben is megfordultak. Udvarias, előzékeny emberrel lett ezeknek ismerkedésük, aki az irodalom iránti tiszteletét azzal fejezte ki, hogy az írók minden kérését azonnal, gyorsan, símán elintézte. Átnyujtotta a honoráriumot, aláiratta a nyugtakönyvecskét s csak férfias, biztos kézfogásából és mosolyából gondolhatta az ember, hogy ez a mosoly és kézfogás már a szellemi résznek szól, a kiadóhivatal honoráriuma után ez az értő lélek honoráriuma. A Nyugat anyagi ügyeinek vezetése nem lehetett kis dolog, kemény markokat kívánhatott az. Gellért Hugó kemény volt és szívós. Mikor utoljára meglátogattam, már sejthettük, hogy menthetetlen; beléptemkor panaszkodott, hogy elerőtlenedett karja az olvasott regényköteteket is alig bírja tartani; később behozták a kiadóhivatal könyvvitelének hatalmas köteteit; rögtön ágyába kérte s bármily erőfeszítésébe került is, addig nem tette le azokat, míg nem végzett a napi számadás ellenőrzésével. A kötelességtudás embere volt. Gondolkodás nélkül vállalta a dolog nehezebb és hálátlanabb oldalát; valószínűen azért nem maradt elég ideje, hogy jobban kifejtse mindazokat a képességeit, melyek az irodalomhoz fűzték. Kitünő műfordító volt, ezt mindenki tudta róla. Én arról is meggyőződhettem, milyen kitünő műértő volt, milyen mély kritikai érzék és tehetség élt benne. S milyen őszinte tisztelet az irodalom és humanitás iránt.

Én közelebbi barátságba kerülhettem vele, nemcsak képességeit, de jellemét és életét is megismerhettem. Szívességből orosz nyelvleckéket adott nekem s ezek alatt gyakran beszélt hadifogságáról. Mérhetetlenül sokat szenvedett, de ez nem homályosította el ítéletét: szenvedésének okozóiról is szeretettel beszélt. Életének legsúlyosabb megpróbáltatásai az oroszok körében érték; viszonzásul ő úgy behatolt a nép szellemébe és nyelvébe, ahogy az oroszok közül is kevesen. Gyakran mulattunk azon, hogy valahányszor orvosnő feleségével, akit Szibériából hozott magával, egy-egy ritkább orosz szó jelentésén, orosz szokás eredetén vagy fejlődésén vitába ereszkedett, mindig neki volt igaza. A romantikus szerelem természetes hatásakép Katja magyar hazafi lett, Hugó pedig orosz.

A magyarság hősi halottja: a hadifogságban szerzett betegség vitte sírba. Koporsóját mégsem katonák, hanem írók, humanisták állták körül. Az ő fegyvertársuk volt, ők fogják emlékét megőrizni.

 

A Jókai-lepel

A Jókai-lepel az író 1904-ben történt temetésére készült. 1927-től a BUE és MUE döntése nyomán e nemzeti színű, fekete tüllbe burkolt trikolórba az elhunyt újságírók végtisztességén aranyszállal hímezték nevüket. Az e neveket megörökítő Jókai-lepel 1927 és 1938 között 84 írót, újságírót takart. A lepelre Tóth Árpád, Osvát Ernő, Szini Gyula, Krúdy Gyula, Kosztolányi Dezső neve mellett Gellért Hugó nevét is ráhímezve őrzi. (A teljes névsor a MÚOSZ levéltárában van). A lepelnek van egy párja is: Jókai Mór temetésén a katafalkot borító, ugyancsak fekete tüllbe vont, vagyis a ravatal mögötti falat borító piros-fehér-zöld lepel. Ennek aranyhímzésű felirata: Jókai-lepel 1904.

A Jókai-lepel ünnepélyes alkalmazására utoljára 1938-ban történt, újabb aranyszálas hímzésre sem került sor. A leplek ezután, talán az ostrom alatt, eltűntek. Az 1970-es évek második felében lelt rájuk a MÚOSZ levéltárosa az egyik raktárban. Neki köszönhetően a neveket megörökítő lepel a Petőfi Irodalmi Múzeumba került szakszerű tárolásra, megőrzésre. A katafalkos terítő a MÚOSZ levéltárában kapott helyet.

(Forrás: www.muosz.hu)

Fordításai:

Ilf-Petrov: Tizenkét szék. Aranyborjú.
Ford. Gellért Hugó és Fóthy János, Wessely László. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1960. 590 lap.

Tolstoj, Lev Nikolaevic (1828-1910): Egy élet önvallomásokban : napló-lapok és levelek / Tolsztoj ; sajtó alá rend. Arthur Luther ; ford. Gellért Hugó

A Nyugatban megjelent cikkek Gellért Hugó fordításairól:

Kassák Lajos: Az Artamónovok
Gorkij. - Fordította: Gellért Hugó. - Genius kiadás 1926. 24.

Illyés Gyula: Egy kuruzsló élete
Lidia Szejfullina regénye - Gellért Hugó fordítása - Nyugat-kiadás 1935.10.

Cs. Szabó László: Mai orosz dekameron
Szerkesztette Illyés Gyula, fordította Gellért Hugó - Nyugat-kiadás 1936.4.

főmenü vissza az előző lapra