új MIGBK logo
A Madách Imre Gimnázium, a Barcsay
Baráti Körének portálja

alapítva 1902
fomenü vissza az elozo lapra
AD

Életműve abban a három szóban,
melyet ő maga írt könyveinek főcíme alá:

" Az ifjúság számára "

 

KEMENES-KEMPF JÓZSEF
tanárunk emlékére

 

 

150 éve született KEMENES-KEMPF JÓZSEF
főgimnáziumi tanár-igazgató
klasszika-filológus, műfordító

írta Dobrova Tibor

Szegény, tizenkét gyermekes család harmadik gyermekeként született Kempf József 1854 január 18-án Kocson, amikor édesanyja "az idő eljöttekor" éppen ott volt rokonoknál. A család ekkor már Szenden élt ugyanis. (Szülei, nagyszülei ugyancsak Kocson születtek). Az elemi iskola legelső éveiben kitűnt már társai közül rendkívüli értelmi képességeivel, amire az akkori szendi római katolikus plébános is felfigyelt és a szülőket a fiúk iskoláztatására buzdította. Nyilvánvalóan be kellett azonban látnia, hogy az ehhez szükséges anyagi áldozatot nem tudják majd meghozni. Közbenjárt ezért az Egyházmegye vezetőinél és a gyermek számára iskoláztatási támogatást szerzett. Így középiskolai tanulmányait Tatán, - a mai Eötvös József Gimnázium elődjében - a Kegyesrendieknél kezdte 1866-70 között, majd Győrött a Benczéseknél folytatta, illetőleg teológiát tanult ugyanott. A papi hivatást azonban élethivatásként nem tudta magáévá tenni, így a pappá szentelést már nem vállalta. A Budapesti Tudományegyetemen 1876-78 között klasszika-filológiát hallgatott, miközben Szőnyi Pál intézetében tanított. Ezután három évig nevelő volt két családnál. Az egyetemi tanulmányok sikeres befejezését az "1881. évi májushó 17-én" kiállított 422.számú TANKÉPESÍTŐ OKLEVÉL úgy dokumentálja, hogy "...a szabályzat követelte tanár-vizsgálaton ...megfelelt és szigorlatait a görög philológiából, mint főtárgyból, a latin philológiából, mint melléktárgyból jó eredménnyel kiállotta, ugyanezen tantárgyaknak magyar tannyelvű középtanodákon való tanítására a nmlt* vallás és közoktatásügyi minister által reánk ruházott hatalomnál fogva ezennel képesítettnek nyilatkoztatjuk. Minek hitelére ezen oklevelet kiadtuk, s az országos közép-tanodai tanárvizsgáló bizottság pecsétjével, úgyszintén saját aláírásunkkal megerősítettük..." ( * : nagyméltóságú)

A két szakon tanári munkáját az "V. Kerületi Katholykus Főgimnasyumban" helyettes tanárként végezte hét éven keresztül, - miközben már szakcikkeket is írt és fordított. Sajátos helyzetet teremtett a középiskolai oktatásban az 1890-es új törvény, amely az addig "megszokott" idegen-nyelv tanítást megváltoztatta oly módon, hogy a gimnáziumok tanulóit nem kötelezte a görög nyelv és irodalom tanulására. Helyette ú.n. "görögpótló tárgyakat" lehetett választani. ( Ógörög írók műveinek magyar fordításai; görög irodalom és művelődéstörténet alapjai, stb ) Az ilyen "latin-görögpótlós" iskolában érettségizetteknek külön pótló érettségi vizsgát kellett tenniük, amennyiben továbbtanulásukhoz ezen nyelvek ismeretére szükségük volt. Kempf József ezért különösen szükségét érezte annak, hogy a diákok kezébe adhassa a görög, vagy római irodalom legnagyobbjainak könnyen hozzáférhető és kezelhető, olcsó, szinte "zsebkönyv" típusú munkáit. Ezrek forgatták később könyveit, zsebszótárját és ismerték meg ezeken keresztül az irodalom klasszikusait. ( Több könyvének főcíme alatt olvasható ez az aláírt sor: " Az ifjúság számára " ) És valóban. Tanított, szakcikkezett, fordított, alapvetően a diákjaiért, az "európai kultúra ókori megteremtőinek" műveivel való megismertetésével. "...Homeros költeményein tanultak a gyermekek olvasni ...Az Ilias és Odysseia volt a görög nép bibliája ezzel a két költeménnyel kezdődik az európai irodalom.." olvashatjuk az "Odysseus Kalandozásai" (Az ifjúság számára) c. munkájának Utószó-fejezetében.

Időközben a király által kitüntetésként adományozott Kemenes előnevet német eredetű Kempf nevével együtt kezdte használni, így - mivel előtte már születési nevén publikált - a két nevet a könyvtárak, lexikonok, újságok, stb. mindig együtt szerepeltetik, de kettős variációban. Hol Kempf(Kemenes), hol Kemenes(Kempf) Józsefként találhatunk rá utalást, hivatkozást. Mivel előkerült az adományozás írásos bizonyítéka, a helyes írásmód: Kemenes-Kempf József.

Későbbi iskolája, a "Barcsay utcai Állami Főgimnasyum" új igazgatója 1888-ban már mint "ismert Homérosz-fordítót" csábította a tudós tanárok csapatába.

KempfJ

A kép alá írt szöveg:

" Kemenes Kempf József tanár, a jeles műfordító, aki több görög és latin klasszikus író számos művét ültette át magyarra. A király most a gimnáziumi igazgatói címmel tüntette ki. "

A király már IV. Károly, a lap:Tolnai Világlapja, XVI. évfolyam, 46. szám, 12. oldal. ( 1916.XI.16. )

Bal szélen Mária húga lányának, Czéher Margitnak tintaceruzás rájegyzése: " Józsibátyánk " .

Egész családja Szenden élt, - Ő maga is szendi polgár - így gyakran látogatott Haza hétvégeken és a nyári szünidőben. Később megvásárolta a 93 hrsz.-ú ingatlant, melyen modern házat építtetett. Berendezte, létrehozta benne dolgozószobáját, tartalmas, katalogizált könyvtárát (háza ma is áll, meg sem látszik rajta az elhaladt közel száz év nyoma). Folyamatosan azonban nem tartózkodott ott. "Mári" húgánál, -aki mindig is a"csapat" lelke volt és utolsó éveiben betegségében is mellette állt - Czéher Józseféknél lakott a nádfedeles öreg házban és ott is hunyt el 1922. III. 22- én.

KempfJ A csodálatos - pedánsan összerendezett - könyvtárát, használati, vagy emléktárgyait elemésztették az elmúlt évtizedek. Néhány "morzsa" maradt meg szinte véletlenül, ezek közül itt mutatok kettőt:

az egyik a híres római szónok, Cicero beszédei néhány részletének fordítása, ez a saját név-beírásos könyv,

"Cicero leveleiből

Fordította Kempf józsef Budapest 1890.
Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) cs. és kir. Udv. könyvkereskedés kiadása."

KempfJ
a másik - az egykori készletből - a vésetes ónkupakos kancsó, amit diákjaitól kapott 1887-ben.
A kancsó mai féltő őrzője Vinkóczi Lajosné, Kempf József Mári húgának unokája .
KempfJ
KempfJ

Szócikk: Révai Nagy Lexikona. Budapest, 1914. XI. kötet ( Jób-Kontúr ) 453. oldal.
Szövege:
"Kempf (Kemenes) József, tanár és műfordító, szül. Kocson (Komárom) 1854.jan.18. Fordította (bevezetéssel) Xenophonnak Sokratesről szóló emlékiratát, Homeros Iliászát és Odisszeiáját az eredeti mértékben hangzatos hexaméterekben, Euripides Iphigenia Taurisban c. drámáját (Jeles Írók Tára). Kiadta magyarázatokkal Sallustiust. Számos értekezést s egyéb cikket is írt, pl. a jóslásról a görögöknél és rómaiaknál, Lykurgos szónok életéről. Az ifjúság számára írt munkái: A trójai háború (Budapest 1896); Odysseus kalandozásai (u.o. 1898). Fordította Croiset M. A görög éposz története c. művét (2 köt., Budapest 1897-98) Írt Latin-Magyar Szótárt (1900)."

A tömör lexikon-szöveg életművének csak töredékét mutatja. Az Országos Széchenyi Könyvtárban vagy ötven kartonját böngészhetjük, alkotásait kutatva.

Ritkán olvasható ilyen bejegyzés, mint amit Kovács Sándor plébános a Szendi Plébániahivatal "MEGHALTAK ANYAKÖNYVE" 5. oldal, 10. sorában tett: " Kemenes (Kempf) József ( Homeros classicus fordítója) főgymnasiumi tanár ".

Vagyis, hogy a rovatba odakívánkozott az elhunyt nevén kívül "még valami..". Talán csak egy - két szó, amit nem lehetett nem odaírni. Egy kimagasló alkotó elme jelzete!

Meggyőződésem, hogy Kempf József 150 éves születési évfordulóján - egykori házán ez nem lesz lehetséges - a Szákszendi Polgármesteri Testület talál rá módot, hogy e kiugró alkotó tehetségnek, szendi polgárnak méltó középületi területen emléktáblát állíttasson, ill. esetleg a későbbiekben közterületi elnevezéssel is rögzítse az utókor emlékező gesztusát.

A magam részéről meggyújtom emlékére most is a szokásos mécsesemet nyughelyén. Amennyiben később ott járván, egynél többet találok, úgy tudni fogom, hogy valaki, aki elolvasta írásomat - eddig nem ismervén személyét - most megérzett valamit alkotó élete értékéből és Ő is ezzel fejezi ki tiszteletét.

Budapest, 2004.XII.6.

Dobrova Tibor Antal
dobrova.tibor@chello.hu

Kempf tanár úr Abbáziában Abbazia

Kempf tanár úr balról áll. A prémes nagykabátból, kesztyűkből ítélve tél van. Az esernyő a mediterrán helyszínt erősíti. A kép üveglemezre készült, így kerülhet rá bal szélére a kézzel karcolt " II./4. 13O " azonosító. Ez a kikötőben-rakparton nyüzsgő fényképész jelzése, frissen szerzett ügyfeleinek azonosítására. A jelzés egyúttal dátum is, és visszaigazolja a nagykabátot: február 4. A kép baloldali részén egy fából készült kis kikötői forgó-rakodó darus hajócska látható. A fotós beállítása is lehetett, hogy tudja, hol kaparhat.


ORSZÁGOS SZÉCHENYI KÖNYVTÁR
Könyv-olvasó

KEMPF (KEMENES) JÓZSEF

KLASSZIKA-FILOLÓGUS, MŰFORDÍTÓ
Katalógusfiók: K/39

Sorsz.; Kat. jelzet; Mű megnevezése; kiadási év; Kiadó

1. 279.296. Chizsnei Cherven Flóris dr. kir. Főigazgató élete. (1914) klny. A Bp. VII. Barcsay u.-i áll. Főgymnasium értesítőjéből.

2. 12.727. Chaesar Julius: Commentarii de bello Gallus. Szemelvények.- Magyarázta: Kempf József, ( görög és latin remekírók jegyzetes iskolai gyűjteménye.) (1901)

3. 241.980. Latin-magyar szótár (1900)

4. 265.475. 298.378. Odysseus kalandozásai. (Regény) az ifjúság számára. (1898) (1899)

5. 257.808. A Trójai háború. (1895)

6. 12.327/32.,34. CROISET (Maurice) A görög éposz története. ford. (1897-98)

7. 12.950/7. Demosthennes beszédei. Ford. Télfy Iván. Átnézte: Kempf József (1902)

8. 11.954/49 11.955/45 Euripides: Iphigenia Taurisban. Ford. Kempf József. (1895) (1909)

9. 17.368/25,32,40,43. Homeros Iliásza. Ford.Kempf József. (1884-1887)

10. 199.929. Homeros Iliásza az eredeti versmértékben. (1891)

11. 231.922. Homeros Iliásza bő szemelvényekben. Ford ....(1902)

12. 231.510. Homeros Odysseája. ( eredeti versmértékben) (1893)

13. 11.954/53 Homeros: Szemelvények az Odysseiából.ford ....(1897)

14. 12.097/84 Sophokles: Antigone. Ford ... (1898)

15. 12.946/23,36 Tacitus: Cornelius évkönyvei. Ford. 2. füzet. (1880)

16. 12.944/18-19 Xenophon: Emlékiratok Sokratesről. (1887)

17. ... Cicero leveleiből. Ford. (1890)

- Különösen érdekesként emelném ki a 15. sorszámú Tacitust, mivel akkor még hallgató volt, az oklevelét 1881-ben szerezte meg;

- továbbá a 7. sorszámút, melyben dr. Télfy Iván (aki kora legelismertebb "hellénistája", a Görög Akadémia tiszteletbeli tagja és "mellesleg" a diplomavédésénél az országos középtanodai tanárvizsgáló bizottság tagja volt és egyike azoknak, akik az oklevele kiadását aláírásával is hitelesítette) munkáját átnézte: Kempf József.

főmenü vissza az előző lapra